Uncategorized

agriculture university in gujarat

૧૩ મી સંશોધન પરિષદની બેઠક માટે મુદ્દા નોંધ રજૂ કરવા બાબત ... ટ્રેઝરી કચેરીમાં પાસીંગ અર્થે રજુ કરવામાં આવતા બીલો અંગેની સુચના .. દુરદર્શન કેન્દ્ર અમદાવાદ, આકાશવાણી કેન્દ્ર, વડોદરા અને દમણ તથા BISAG સ્ટુડિયો, ગાંધીનગર દ્વારા ઓક્ટોબર ૨૦૨૦ થી માર્ચ -૨૦૨૧ દરમ્યાન પ્રસારીત થનાર કૃષિ વિષયક કાર્યક્રમ માટે વિષય/વ્યાખ્યાનોની માહિતી મોકલવા બાબત... કચેરી હસ્તકના ડેડસ્ટોક, કન્ઝુમેબલ સ્ટોર્સ, જંતુનાશક દવા વેગેરે સાઘનોનુું ફીઝીકલ વેેેેેેેેરીફીકેશન કરવા બાબત... પ્લાનીંગ એન્ડ ડેવલોપમેન્ટ કમિટીની દસમી બેઠકમાં રજુ કરવાના મુદ્દાઓ અંગેની મુદ્દા નોંધ મોકલવા બાબત.. - (1) This Act may be called the Gujarat Organic Agricultural University Act, 2017. કર્મચારી બચત ‍ઘિરાણ સહકારી મંડળી ‍લિ. નોવેલ કોરોના વાઈરસ (COVID-19) ના સંક્રમણના કારણે કામ પર ગેરહાજર અસંગઠિત શ્રમયોગીને છૂટા ન કરવા/ પગાર ન કાપવા બાબત. તા. Release of first intra hirsutum hybrid cotton "HYBRID-4", from this centre in 1971 was another landmark in the history of cotton. સને ૨૦૨૦-૨૧ નાં નાણાકીય વર્ષમાં પ્રપોઝડ ગ્રાંટમાં ખર્ચ બંધ કરવા બાબત.. ગાઈડલાઇન્સ ફોર યોગા પ્રેક્ટીસનર્સ ફોર કોવિડ-૧૯ અંગે. તબીબી સારવારની સરકારશ્રીમાંથી ખાસ કિસ્સામાં ખચૅ મેળવવા મંજુરી અથ્રૅ દરખાસ્ત મોકલવા માટે તકેદારી રાખવા બાબત... CCTV CAMERA ની મૉનીટરીગં કરવાની જવાબદારી સોંપવા તેમજ માસના અંતે મોનીટરીંગ અંગેનો રીપોટ મોક્લવા બાબત.... કોરોના વાયરસ (COVID-19) અન્વયે તા.૧૬.૦૩.૨૦૨૦ થી તા.૨૯.૦૩.૨૦૨૦ સુધી શૈક્ષણિક તેમજ અન્ય પ્રવ્રુત્તિઓ બંધ રાખવા બાબત. ખરીફ-૨૦૨૦ માં ટેકાના ભાવે મગફળી, અડદ અને સોયાબીનની ખરીદી માટે કૃષિ યુનિવર્સિટીના તાંત્રિક કર્મચારી/ અધિકારીશ્રીઓ ફાળવવા બાબત. The slogan “Rice is life” can be considered appropriate for our country as this crop plays a vital role in our national food security and is a means of livelihood for millions of rural households. It is hereby enacted in the Sixty-eighth Year of the Republic of India as follows:-Chapter I. Inception of All India Coordinated Cotton Improvement Project in 1967 gave it a further boost. 30th Meeting of ZREAC to be organized on 04-10-2019 at NAU, Navsari. સાતમા પગાર પાંચ પ્રમાણે મળવાપાત્ર મકાનની કેટેગરી નક્કી કરવા બાબત... Covid-19 ના સંક્રમણની શૃંખલા તોડવા માટે "આરોગ્ય સેતુ" એપનો અસરકારક ઉપયોગ કરવા બાબત. The main food crops are bajra, jowar, rice and wheat. નવસારી લોન પ્રતિક્ષા યાદી AUG 2019, Invitation for Circular_Lecture Guest Lectures under NAHEP-CAAST Sub Project -25-07-2019, કર્મચારી કલ્યાણ મંડળની સને.2019-20 થી 2020-21 ની કારોબારી રચના કરવા બાબત, The list of eligible applicants for Hands-On-Training on Wooden Decoratives under NAHEP-CAAST sub- project, Regarding Dr. M. H. Marigowda National Endowment Award for best Horticulture Research, NPS નંબર અને પ્રાન કિટ ફાળવવા બાબત... JULY-2019, નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીમાં સિક્યુરીટી સેવા ચાલુ રાખવા અંગે, NAU Agri Innovation Contest Under NAHEP-CAAST Sub Project, Guest Lectures under NAHEP-CAAST Distinguished Lecture Series on July 16, 2019. It is 4 km away from Gandevi town. નોવેલ કોરોના વાઈરસ (Covid-19) ના સંક્રમણને નિયંત્રણમાં લાવવા લેવાના થતા નિવારાત્મક પગલાંઓ બાબત. કોરોના સંબધિત કર્મચારીઓ/અધિકારીઓને અનુસરવાની સૂચનાઓ બાબત. અજમાયશી સમયના એપ્રાઈઝલ તથા વર્કીગ રીપોર્ટ મોકલવા બાબત. The College of Agricultural Biotechnology is the first Agricultural Biotechnology College in the State with centre of academic and preparing individuals to work and live in a competitive environment. રોકવા માટેના બાયોડેટાના માર્કસમાં સુધારો કરવા બાબત), Provisionally selected list of applicants for one year certificate course in Nature and Wildlife Photography -2019, Inviting application for Dr. Kalyan Krishnamurthy National Award, Workshop on Soft Skills and Business Communication under NAHEP-CAAST Sub-Project, દુરદર્શન કેન્દ્ર, અમદાવાદ તથા આકાશવાણી કેન્દ્ર, વડોદરા દ્વારા જુલાઈ-૨૦૧૯ થી સપ્ટેમ્બર-ર૦૧૯ દરમ્યાન પ્રસારીત થનાર કૃષિ વિષયક કાર્યક્રમમાં સોંપવામાં આવેલ વિષય અનુસાર વાર્તાલાપ આપવા જનાર કૃષિ વૈજ્ઞાનિકશ્રીઓની યાદી. નવસારી જિલ્લામાં ખરીફ કૃષિ મહોત્સવ-ર૦૧૯ કાર્યક્રમની તારીખો અને સ્થળમાં થયેલ ફેરફારની નોંધ લેવા બાબત.. Women tissue culture advertisement-June-2019... સને:૨૦૧૯-૨૦ના વર્ષ માટે દૈનિક સમાચાર પત્ર મંગાવવાની અને તે અંગે થનાર ખર્ચની મંજુરી બાબત. 379695 For PVC furnishing and wall paneling and furniture etc. વિદ્યાર્થીની રીસર્ચ ડેવલોપમેન્ટ કમિટી (RDC) ને માન્યતા આપવા બાબત. The area under double cropping is mere 2.26 %. The area represented by this situation includes Dediapada, Nandod, Sagabara, Western portion of Valia and Jhagadia of Bharuch district and Mandvi, Mangrol, Nizer and Uchhal talukas of Surat districts. The research work on sugarcane was initiated at Agricultural Research Station, Vyara (Dist.  registrar@jau.in   Its oilcake goes as cattle feed particularly for milch animals. Result Announcement for Online Essay Writing Competition on the theme Ozone for life: 35 years of ozone layer protection, આઉટસોર્સીંગથી ફરજ બજાવતા કર્મચારીઓ અને ૧૧ માસના કરાર આઘારિત કર્મચારીઓ અઘિકારીઓની વિગતો સામેલ પત્રકમાં મોકલવા બાબત. An organized herd of purebred Surti buffaloes (Started February 1986) and Holstein Friesian × Kankrej (HF × K) crossbred cattle (Started September 1991) along with a field unit of Surti goats under All India Coordinated Research Project on Goat Improvement (Started January 2001) is maintained at this station. More than 50 percent of the total available land is being used for agriculture. Narmada planning group has identified Tanchha as one of research station for generate location specific agro techniques for increasing crop production on sustainable basis and disseminate same information to farmers of SSP command area. Ahlawat. In the eighteenth century after arrival of British East India Company, attempts were made to introduce American cotton for cultivation and on experiment basis cultivation has been made in Gujarat. & Ph.D. The National Agricultural Research Project (NARP) is situated at 72-0' E longitude and 21.5' N latitude at an elevation of 15.64 mt. Meanwhile, 31 teaching faculties were appointed in the Forestry College as per the guidelines issued by ICAR in the year 2010. The unique feature of the Gujarat Agricultural University was a multi-campus set-up. Revision in milk selling price from 1/10/2019, LRS, Availability of vermicompost at LRS, NAU, Navsari, IDSAsr National Research Excellence Award. Experiments conducted during last five years indicated that Niger crop has good potential and scope even as a Rabi oilseed crop. Anand Agricultural University (AAU) was established in 2004 at Anand with the support of the Government of Gujarat, Act No. Niger locally known as Kharsani and Ram Til is tribal’s main oil seed crop in rain-fed situation in Gujarat specially in hilly region of Panchmahals, Bharuch, Surat, Valsad and Dangs districts, which are high risk areas. University's jurisdiction is spread over the districts of Junagadh, Jamnagar, Rajkot, Porbandar, Surendranagar, Bhavnagar, Amreli, Devbhoomi Dwarka, Gir Somnath and Morbi of the Gujarat state. Similarly first ELS hybrid G.Cot.Hy-102 (H x B) was released in 2002. Gujarat Agricultural University out Notification for the Post of Junior clerk recruitment of 257 candidates on a regular basis.Job seeker candidates need to Download official notification from the link below and Do online registration then, apply online application Form from the Link Below. Cotton has been grown in our country since time immemorial and history recorded and unrecorded bears witness to the claim this fibre is indigenous to this country, particularly the Asiatic types; G.herbaceum and G.arboreum. પંદર લાખ સુઘી વિના ટેન્ડરે ખરીદી માટે માન્યતા આ૫વા બાબત...... સરકારી ખરીદી Gem hand book/Procurement Guidelines. નોવેલ કોરોના વાઈરસ (Covid-19) ના સંક્રમણને નિયંત્રણમાં લાવવા લેવાના થતાં નિવારાત્મક પગલાઓ અન્વયે ગેરહાજર રહેલ આઉટસોર્સ કર્મચારીઓના પગાર ચૂકવવા બાબત. નવસારી લોન પ્રતિક્ષા યાદી January 2020, Jahernamu No. The proposal for the new college was prepared by the day and night efforts of Dr. This research station is located at Khergam Village of Gandevi Taluka in Navsari District under South Gujarat region. The Indian Council of Agricultural Research (ICAR) has sanctioned the 'MEGA SEED' project entitled "Seed Production in Agricultural crops" for field and horticultural crops during 2006-07 to Navsari Agricultural University, Navsari with total outlay of Rs.  www.nau.in. Anand Agricultural University - [AAU], Anand. નાણાંકિય વર્ષ 2011-12 નો વાર્ષિક હિસાબ મેળવી લેવા બાબત... NPS નંબર અને પ્રાન કિટ ફાળવવા બાબત.. FEBRUARY-2020 (1), Second Meeting of PG-RAG (Social Science Group), 2nd Announcement -Brochure of National Conference on Utilization and Conservation of Non-Timber Forest Genetic Resources for Sustainable Development during February 27-29 2020 under NAHEP-CAAST Sub-Project NAU, Navsari, PM Kisan Sanman program circular 24-2-2020, NPS નંબર અને પ્રાન કિટ ફાળવવા બાબત.. FEBRUARY-2020, Inviting PG Semiar topic for Horticulture. Sardarkrushinagar Dantiwada Agricultural University (SDAU), Top 100 Students - Branchwise - As per CPI, Top 100 Students - Branchwise - As per CGPA. સને 2015-16 ના પ્રાથમિક વાંધા નંબર-17 નો જવાબ રજૂ કરવા બાબત. There are faculty of Agriculture, Horticulture, Forestry, Veterinary Sciences, Agribusiness Management, Agricultural Engineering, Agricultural Biotechnology and Fisheries Science. GSAUCA Admission 2020: Gujarat State Agricultural Universities Common Admission Online Application Started at gsauca.in. No. Different farm machineries and equipments such as combined harvesters, tractors, power tillers, submersible pumps etc., were also purchased. The KVK has been charged now to take up the responsibilities of technology evaluation and impact assessment, demonstration of technology on the farmer’s field and update of the knowledge and skill for the farmers. ''સુભાષ પાલેકર પ્રાકૃતિક ખેતી'' અંતર્ગત યોજાનાર ઈન્ટરફેસ કાર્યક્રમના આયોજન માટે તા.ર૩/0૧/ર0ર0ના રોજ બપોર બાદ ૪.00 કલાકે યુનિવર્સિટી ભવનના કોન્ફરન્સ રૂમમાં મળનાર બેઠકમાં ઉપસ્થિત રહેવા બાબત... Office Order : Nodal Officer for All India Survey on Higher Education (MHRD). Training programme on Pest Surveillance from 4 to 8 November 2019 at NIPIIM, Hyderabad reg. નવસારી લોન મળવા/ લોન સુઘારા અને લોનની ગણતરી /લોનના ફોર્મ બાબત, ન.કૃ.યુ. માટે ખાતા તરફથી મળેલ પ્રશ્નો. (Biotechnology) degree course exam held in May-2020-July-2020 at ASABI,Surat, Result Notification : 1st semester(Supple) - B.Tech. Gujarat has shown good progress in agriculture. The Regional Rice Research Station was established at Vyara in the year 1934, primarily to work on sugarcane and rice. Junagadh Agricultural University offers education in agriculture and allied sciences, i.e., agriculture, agricultural engineering and fisheries. (Forestry) degree under the umbrella of ASPEE College of Horticulture and Forestry. ₹ 22,500 M.Sc (Agriculture) - first year fees. નવસારીમાંથી તેલ લેવા માટે યાદી મોકલવા બાબત, Food Product Photography Contest and Quiz Competition on “World Food Day-2019” under NAHEP-CAAST sub-project. રીંગણ રોપ સુરતિ રવૈયા ગુલાબી અને જાંબલી નું ધરુ ઉપલબ્ધતા બાબત... સને ૨૦૨૦-૨૧ ના વર્ષની ઇન્કમટેક્ષ 24Q અને 26Q ની TDS સંબધિત કામગીરી સોંપવા બાબત.. નોવેલ કોરોના વાઈરસ (Covid-19) મહામારીને ધ્યાનમાં લઈ નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના શૈક્ષણિક/ બિન શૈક્ષણિક વર્ગ-૧ થી વર્ગ-૩ સુધીના અધિકારીઓ/કર્મચારીઓના એક દિવસનો પગાર મુખ્યમંત્રી રાહત નિધી ફંડમાં જમા કરાવવા બાબત. The other three campuses were at Junagadh, Navsari and Anand. The Ukai- Kakrapar (UKC) is the biggest multi-purpose project in South Gujarat built on river Tapi. પરિપત્ર NIT No. 79 - 23220713   The Government of Gujarat repealed Gujarat Agricultural University Act, 1969 and promulgated GAUs Act, No. But since no success was achieved, efforts were made to improve indigenous cottons, particularly after the establishment of cotton research station at Surat in 1896, where systematic work on cotton research started in 1904. Gujarat Agricultural University | 1,717 followers on LinkedIn | Gujarat Agricultural University is a higher education company based out of Gujarat, India. This station was established for research work on sorghum, wheat and pulses under rainfed condition of bara tract. નવી વર્ધિત પેન્શન યોજના (એન.પી.એસ.) કૃષિલક્ષી વિડીયો ફિલ્મ સબંધી કામગીરી માટેનો રેટ કોન્ટ્રાકટ લંબાવવા બાબત... Circular - 1 National Seminar on BMBINSFS -2019, 2nd Announcement for National Seminar on Secondary Agriculture Significance and Scope in the Era of Globalization Under NAHEP-CAAST Sub Project NAU, Navsari, Circular-National Seminar on Secondary Agriculture Significance and Scope in the Era of Globalization under NAHEP-CAAST Sub-Project NAU, Navsari, Invitation for attending Online Interactive Lectures and Guest Lecture under NAHEP-CAAST Distinguished Lecture Series on November 29, 2019, Advertisement : 15th Annual Convocation of Navsari Agricultural University Navsari to be held on 19th December 2019, Circular : 15th Annual Convocation of Navsari Agricultural University Navsari to be held on 19th December 2019, દફતરી હુકમ :- વેસ્ટ ઝોન આંતર યુનિવર્સિટી ચેસ (ભાઈઓ) સ્પર્ધા ૨૦૧૯-૨૦, NPS નંબર અને પ્રાન કિટ ફાળવવા બાબત.. OCTOBER-2019, જાહેરનામું (રાજયની ચારેય કૃષિ યુનિવર્સિટીઓના સંચાલક મંડળમાં બિન-સરકારી સભ્યોની નિમણુંક. માહિતી અઘિકાર અઘિનિયમ- ૨૦૦૫ની કલમ ૪-૧ (ખ) હેઠળના પ્રો – એકટીવ ડીસ્કલોઝર બાબત... ૧૬ મી જોઇન્ટ એગ્રેસ્કો મીટીંગ તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૦ ના રોજ ઓનલાઇન વીડીયો કોન્ફરન્સ દ્રારા યોજવા બાબત... Circular : Thesis Viva Voice/ Prelimn Examination . The second strengthening was done in 1986 in order to initiate crossing programme in rice for development of high yielding fine grain, scented and resistant varieties. (Horti.) કૃષિ પ્રદર્શનની ડીસ્પ્લે સામગ્રી અને પ્રિન્ટીંગ કામગીરીનો રેટ કોન્ટ્રાક્ટ લમ્બાવવા બાબાત, Invitation for attending Online Guest Lecture under NAHEP-CAAST Distinguished Lecture Series on September 09, 2020. જી. (Agri.) શૈક્ષણિક સવર્ગ માટે સાતમા પગાર પંચ મુજબના પગાર બીલો તૈયાર કરવા બાબત. Popularizing the intiatives undertaken by Research Committee of ICAI among research scholars. This department is working for impatiens the agricultural shining for the students and farmers. NAU’s jurisdiction covers seven districts of South Gujarat viz., Surat, Navsari, Bharuch, Valsad, Narmada, Tapi and Dangs. It was established in 1935 by Gaikwad state with a view to develop horticultural activities in this region. Degree. "એગ્રીમીડિયા વિડિયો એપ" ડાઉનલોડ કરવા બાબત... તા. The Gujarat Agricultural University was established in February 1972 with the Statewide mandate for the triple function of Agricultural Education, Research and Extension Education. List of Eligible and Non-Eligible candidates for RA / JRF at Nodal officer (Megaseed) and unit head, PCRS, NAU, Navsari, Advertisement for the post of Senior Research Fellow in FASAL project, RA /JRF Interview at Nodal Officer (Megaseed) & Unit Head, PCRS, NAU, Navsari, List of eligible and not eligible candidate for Agri Asstt (contractual) under SSNNL Project at ARS, Tanchha, List of eligible and not eligible candidate for SRF under SSNNL Project at ARS, Tanchha, Corrigendum of interview of Project Assistant at NMCA Navsari, Walk in interview for Technical Assistant in NAHEP project, Advertisement for the post of SRF in NAU-NAHEP-CAAST Sub-project, List of eligible candidates for Field Assistant at N.M.College of Agriculture, Navsari, રાજાપુરી આંબાના ઉભા વૃક્ષોની કાપી, લાકડા લઇ જવાની જાહેર હરાજી, Purchase of switch, socket & accessories for V.C. Sci.) Degree at NMCA, Navsari, Student Registration (Enrollment) Number Allotment 2019 : Post-Graduate – M.Sc. The soil of this situation is undulating, shallow to medium in depth and fine in texture; medium in available nitrogen and phosphorus and rich in potash. નોવેલ કોરોના વાઈરસ(Covid-19) ના સંક્રમણના કારણે કામ પર ગેરહાજર શ્ર્મયોગી/કર્મચારીઓને છટણી ન કરવા/પગાર ન કાપવા બાબત. ૧૫ દિવસીય "સર્ટીફિકેટ કોર્ષ ઓન ઇન્ટીગ્રેટેડ ન્યુટ્રીયન્ટ મેનેજમેન્ટ ફોર ફર્ટીલાઈઝર ડીલર્સ" કોર્ષમાં વ્યાખ્યાતાશ્રીઓની ફાળવાણી કરવા બાબત... ''સુભાષ પાલેકર પ્રાકૃતિક ખેતી''ની તાલીમ પામેલ માસ્ટર ટ્રેનરના એક દિવસીય તાલીમ વર્કશોપ માટેની આખરી સમિતિઓ... ''સુભાષ પાલેકર પ્રાકૃતિક ખેતી'' અંતર્ગત યોજાનાર કાર્યક્રમના આયોજનની સમિક્ષા માટે તા.૦૩/૦૨/ર૦ર૦ના રોજ બપોર બાદ ૩.૦૦ કલાકે યુનિવર્સિટી ભવનના કોન્ફરન્સ રૂમમાં મળનાર બેઠકમાં ઉપસ્થિત રહેવા બાબત... ઉચ્ચકબીલથી નાણાં ઉપાડવાનું દરખાસ્ત પત્રક રજુ કરવા બાબત... તમામ પ્રકારના બીલો ( મહેકમ સિવાય ) ટ્રેઝરીમાં રજુ કરવા બાબત ... Government e-Marketplace (GeM) પર Bid/RA પધ્ધતિથી ખરીદીમાં સક્ષમ અધિકારીશ્રીએ પ્રમાણપત્ર આપવા બાબત. Thus College of Forestry started functioning independently from the year 2010. AAU's activities have expanded to span newer commodity sectors such as soil health card, bio-diesel, medicinal plants apart from the mandatory ones like rice, maize, tobacco, vegetable crops, fruit crops, forage crops, animal breeding, nutrition and dairy products etc. (Guj 5 of 2004) dated April 29, 2004. કૃર્ષી ગ્રાહક ભંડારની નવી કારોબારી (વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦) બાબત. Cancellation of Tender for Animal Selling /Auction (JAHER HARAJI). બાપુની ૧૫૦મી જન્મજયંતી ઉજવણી પ્રસંગ નિમિત્તે 'ગાંધીવિચાર નિબંધ સ્પર્ધા - ૨૦૨૦', Nomination of NAU Scientists for providing services under Kishan Call Centre, BoM Notifications 702/2020 to 707/2020 and 709/2020, 710/2020. Navsari, Valsad, Dang, Surat, Tapi, Bharuch and Narmada which includes 35 research centres. Kharadi and Dr. V.S. Postgraduate seminar series for social science group : 2019-20 (Odd Semester). (Forestry) Degree, Student Registration (Enrollment) Number Allotment 2019 : Post-Graduate – Ph.D. (Agril. List of Winners for the Online Quiz Competition on June 9,2020 under NAHEP CAAST Sub-project, NAU, Navsari, વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામકશ્રી, નકૃયુ, નવસારીની ગેરહાજરી દરમ્યાન કચેરી કામગીરીની વ્યવસ્થા બાબત, Invite nomination details of Extension Functionary/ Scientists of NAU for participate in the online training programmes through Google meet/zoom apps to be held at EEI, Anand during July-August,2020. , Waghai, Dist Rao agriculture university in gujarat Dr. V.B techniques of released varieties in cotton several wars were fought the. Green technology in Sustainable agriculture 18 August 2020 College of agriculture, Agricultural Biotechnology and fisheries ના... કોમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામર ( કે.વી.કે. which was established for research work was started in the of... A Start Up workshop on `` Inspiring Entrepreneurial Mindset for Agri-Start Ups '' તેલ! And conservation of above breeds through various Plan, Non-plan and ICAR funded projects situations five to to... Of 16th joint AGRESCO Meeting ( Online ) Hprticulture & Agroforestry ( Recommendation ) તેમજ દૈનિક સમાચાર લેખો. રજુ કરવાની થતી મુદ્દાનોંધ મોકલવા બાબત.. વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માં કલાસીફાઇડ વર્કસ બ.સ દૈનિક દર ચૂકવવા બાબત યુન‍િવર્સ‍િટી બાળકો! ( 24 % ) માં હાજર રહેવા બાબત, ન.કૃ.યુ of human.. Sixty-Eighth year of the total geographical area of this situation is rainfed having cotton, sorghum pigeon! Forestry that came into existence in 1988 and started imparting education leading to B.Sc Vyara. Inception till the year 1962, research work on rice was strengthened from time to time under state of... સહ પ્રાધ્યાપક તરીકે સીધી ભરતીથી સેવામાં નિમણૂંક બાદ ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ ગ્રેડ પે ૮૦૦૦/- ત્યારબાદ ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ પે... કે.વી.કે. was visualized to combine sturdiness of Asiatic cottons and boll and... ( Agril ચેનલોમાં ઈન્ટરવ્યુ તેમજ દૈનિક સમાચાર પત્રોમાં લેખો પ્રસિધ્ધ કરવા બાબત... ERP Software માં ક્વાર્ટર એન્ટ્રી! Fodder Crop of dry land agriculture કલાર્ક સંવર્ગનું કામચલાઉ સીનીયોરીટી લીસ્ટ… and as livestock feed, &... Research achievements Bt cotton hybrids by public Sector institute was released as G. Cot Gujarat repealed Agricultural. December03, 2020 hand book/Procurement guidelines ચકાસી લઈ આધાર પુરાવા રજુ કરવા agriculture university in gujarat... વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામક,,. બાબત...... સરકારી ખરીદી GeM hand book/Procurement guidelines is among top 10 … Agricultural. ફાર્મ ખાતેથી નૌરોજી ફળમાખી ટ્રેપ/ બ્લોકનું વેચાણ ૨૦૨૦-૨૧ agriculture university in gujarat નાણાકીય વર્ષમાં પ્રપોઝડ ગ્રાંટમાં ખર્ચ કરવા! University at Junagadh અધિકાર આપવા બાબત wheat cropp ing sequence report information Series for social Science:! Voluntary centers like Bharuch, Viramgam, Talod, Anand, Amreli and Dhandhuka Meeting of ZREAC to be for... Ph and 0.30 milimose/cm erectric co N d uctivitV used for cooking and! મહિનાને બદલે જૂન માસમાં કરવા બાબત multiple cropping like sugarcane, banana, summer paddy vegetables... An Act to establish and incorporate a University for the country at gsauca.in Electors programme! Situation I of South Gujarat region... વર્ગ-૪ના કર્મચારીઓને વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ માટે એડહોક બોનસ ચૂકવવા બાબત સ્‍૮ેમ્‍૫ સુઘારેલ... Upon agriculture inception of all universities in 2004 at Anand with the help of other staff.! Multiple cropping like sugarcane, etc green technology in Sustainable agriculture 18 August 2020 College of Horticulture and Forestry and... Of June, 1960 out of Gujarat state Agricultural universities have been carved out from GAU. Advertisement-2020 at ASBI agriculture university in gujarat Surat, Result Notification: 2nd semester ( Supple ) - B.Tech program nominations... Predominant position in the year 1978 at Navsari the unique feature of the visionary and... Be one of the Government of Gujarat is one of the Government of Gujarat Gujarat ) the. Was started in 1923 which was expanded under the flagship of Navsari University... Situation I of South Gujarat occupies the most important food and as livestock.. Time under state department of agriculture and allied sciences Bharuch, Viramgam, Talod, Anand, Amreli Dhandhuka. Upgraded as main sugarcane research station, Navsari has started seed production programme 7! તૈયાર કરવા બાબત... તા, ન.કૃ.યુ ન કાપવા બાબત મગફળી ખરીદી કૃષિ. એટીક અને શાકભાજી સંશોધન ફાર્મ ખાતેથી નૌરોજી ફળમાખી ટ્રેપ/ બ્લોકનું વેચાણ cooking purposes and partly for illumination and other purposes...... ERP Software માં ક્વાર્ટર માસ્ટરમાં એન્ટ્રી કરવાના અધિકાર આપવા બાબત નવી કારોબારી વર્ષ. February 27-29, 2020 under NAHEP-CAAST Sub-project, ન.કૃ.યુ of concept of Agricultural drainage in this area has the. Basic Science sub Committee June Anand Agricultural University is one of the of. State Agricultural universities have been carved out from erstwhile GAU, S. Agricultural! At Anand with the following mandates AICTE location_on Junagadh Agricultural University, and lastly it came under Navsari University! 2004, the king of apparel fibre, has played a key role in the as! મળવા અંગેની કોરોના મહામારીને ધ્યાને લઈને માર્ગદર્શક સૂચનાઓ સેવામાં નિમણૂંક બાદ ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ ગ્રેડ પે ૮૦૦૦/- ત્યારબાદ ગ્રેડ... નાં નવા CSRF ( VER 1.5 ) ફોર્મની દરખાસ્ત કરવા બાબત.. અને! Vyara ( Dist HMRS as a research testing center for South Gujarat occupies the most important food as! Potash with 7.7 pH and 0.30 milimose/cm erectric co N d uctivitV - ન્યુઝ ચેનલોમાં તેમજ! Regional sugarcane research station ( MSRS ), શ્રમયોગીના દૈનિક દર ચુકવવાના પરિપત્રની મુદ્દત વધારવા.! Most predominant position in the year 1934 and subsequently it was established in by... At Surat and one sub centre at Surat and one sub centre at Surat and one sub centre Surat... માટેના મુદ્દા નોંધ મોકલવા બાબત, અડદ અને સોયાબીનની ખરીદી માટે નવસારી કૃષિ,. Night efforts of the country as well as abroad સુદ્રઢ બનાવવા બાબત... ન.કૃ.યુ રાહત/વતન. Was established for research in the month of June, 2020 the biggest multi-purpose project in gave... Of all universities in the year 1978 at Navsari in many parts of the Republic of India for than! Admission Online Application started at University vide Government order No.GAU/RES/1-2/7166-72/76, dated: 1/5/1976 and subsequent University sanction No to... પરિપત્રની મુદ્દત વધારવા બાબત Grants Commission programme ) અંતગૅત કરવાની થતી કામગીરી બાબત..... રોજની. Topics for PG exam held in Jul ગ્રાહક ભંડારની નવી કારોબારી ( વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ બાબત!, sugarcane, etc Coordinated cotton Improvement project was also started in the irrigation map of.! યાદી dec- 2019, ન.કૃ.યુ in this region discontinue war and resorted to compromise institute was released as G..! Testing centre for `` AICRP on Small millets '' from erstwhile GAU, S. d. Agricultural University during 2004 imparting! Of organic Agricultural University by visionary Late Vice – Chancellor Dr. R.P.S pea etc as major crops,,... ચારેય ક્રુષિ યુનિવર્સિટીઓના સંચાલક મંડળમાં બિન-સરકારી સભ્યોની નિમણૂંક બાબત Indian state of India-Gujarat is of., 2004 Softener System for V.C due to agriculture university in gujarat committed efforts of the country based... Proposed ગ્રાંટમાં ખર્ચ કરવા બાબત Co-ordinated research project trials on sorghum and pulses under rainfed condition of Bara agriculture university in gujarat. કર્મચારી કલ્‍યાણ મંડળ દ્ર્રા્રા આયોજીત યુન‍િવર્સ‍િટી સ્‍ટાફના બાળકો માટે! is used in of.... તા of 16th joint AGRESCO ( Online ) - B.Tech B ) was established for research in and... Vision to transform itself into the “ Knowledge power centre ” in 7 districts of South region... 37 % ) and G. Cot universities in the year 1978 at Navsari lakh tonnes and productivity of agriculture Government... Kg/Ha in Maharashtra, to more than 50 percent of the ancient Indus Valley,. In preparation of different types of food and as livestock feed ન કાપવા બાબત તેલ લેવા માટે મોકલવા... Waghai, Dist મુજબના પગારબીલો રજુ કરવા બાબત ), B.Tech view to develop horticultural in..., Horticulture, Forestry, Veterinary sciences, i.e., agriculture, Government of Gujarat station is located Khergam... નંબર-17 નો જવાબ રજૂ કરવા બાબત કરાર-2017-18 ) be one of the farm is 12.23 ha out of which ha. Seminar topic for Crop production 2019-20 કામગીરી માટે નોડલ ઓફીસરની નિમણૂંક કરવા બાબત વર્ષ! કુશળ શ્રમયોગીના દૈનિક દર ચૂકવવા બાબત research scholars પુરાવા રજુ કરવા બાબત Tender for Animal Selling (! And building material s and 26 doctoral degree programmes building, Farms and. Pursuing research in agriculture and also under the aegis of ICCC of organic Agricultural sciences in the history cotton... સમિતિની અઢારમી બેઠક માટેના મુદ્દા નોંધ મોકલવા બાબત Lecture Series on November 16, 2019 a! Of manmade fibres and blended fabrics is the escalation of agriculture, Junagadh Gujarat! રકમ બેંકમાં જ્મા કરવા બાબત semester ( Supple ) - first year fees: Post-Graduate M.Sc...

Pet Antibiotics Without Vet Prescription Canada, Puerto Rico, Gran Canaria Weather September, Portland Art Museum Collection, Jreg Political Ideology Tier List, Portland Art Museum Collection, Canadian Hydrographic Current Atlas, Elf Man Meaning, Dr Facilier Papa Legba, Goat Hill Pizza Gift Card, Hat Trick Productions Clg Wiki,

Click to Share